اعضای گروه

 

دکتر محسن صاحبان ملکی

 

متخصص بیهوشی ، فلوشیپ ICU ، استادیار تمام وقت دانشگاه

 

Scopus

Google Scholar