بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی:

در این آزمایشگاه، آزمایشات بیوشیمی عمومی و پزشکی برای دانشجویان رشته‌‌های مختلف علوم‌آزمایشگاهی، پزشکی، پرستاری، و مامایی انجام می‏شود.

آزمایشاتی که در بیوشیمی عمومی آموزش داده می‌شوند شامل:

محلول‌سازی و کنترل محلول ساخته شده با استفاده از معرفهای مختلف، تعیین pK اسیدها و بازهای ضعیف، تهیه‌ی بافرهای مختلف و بررسی برخی عوامل، شناسایی کیفی قندها، شناسایی کیفی چربی‏ها، شناسایی کیفی اسیدهای آمینه، واکنش‌های عمومی پروتئین‌ها، واکنش‌های عمومی آنزیم‌ها، اصول اسپکتروفتومتری و نحوه‌ی کار با اسپکتروفتومتر

آزمایشاتی که در بیوشیمی پزشکی 1 آموزش داده می‌شوند شامل:

کنترل کیفی سمپلر، کنترل کیفی اسپکتروفتومتر، انجام آزمایشات خون برای اندازه‌گیری قند (گلوکز)، اوره، کراتی‌نین، کلسترول، تری‌گلیسرید، پروتئین توتال و آلبومین، آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز، AST، ALT، CK، و LD، آزمایش کامل ادرار

آزمایشاتی که در بیوشیمی پزشکی 2 آموزش داده می‌شوند شامل:

اندازه‌گیری غلظت آهن و TIBC، اندازه‌گیری درصد هموگلوبین F و هموگلوبین M، کروماتوگرافی TLC برای جداسازی آمینواسیدهای مختلف، کروماتوگرافی ستونی تعویض یونی برای اندازه گیری هموگلوبین A2، الکتروفورز پروتئین‌های سرم، الکتروفورز هموگلوبین، اندازه‌گیری سدیم و پتاسیم به روش فیلم فتومتری، آشنایی با دستگاه جذب اتمی

آزمایشاتی که در هورمون‌شناسی آموزش داده می‌شوند شامل:

اندازه‌گیری برخی هورمون‌ها مانند T3، T4، T3Uptake، TSH، تستوسترون و ..... با استفاده از تکنیک الایزا

در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایشات توسط گروه های دونفره دانشجویان وجود دارد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
1181
Powered by DorsaPortal