واحدکنترل عفونت

 
 
 
Untitled
  • نام ونام خانوادگی
  • فاطمه جهانی
  • سمت
  • کارشناس کنترل عفونت
  • مرتبه
  • کارشناس ارشد  پرستاری
 
  شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت براساس اصول مدیریتی :

 

 
سوپروایزر کنترل عفونت مشاوری مطلع بوده و نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با عملکرد تیم کنترل عفونت بیمارستان دارد.
نقش اصلی این فرد ایجاد ارتباط اطلاعاتی مناسب بین بخش های بیمارستان و نیز تسهیل همکاری نزدیک بین پرسنل و گروه کنترل عفونت میباشد .
برخی از وظایف اصلی وی عبارتند از :
1-شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوه
2- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکار ی سوپروایزر آموزشی
4-شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود
5-تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
6-ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان
7-نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت
8-بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائمی بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم
9-تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت
10-نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
11-نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود
12-همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی
13-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

 

 

 
 
 فرم مخرجهای آماری کنترل عفونت
 
 پروسیجرهای نیازمند اسکراب به تفکیک بخشها  

 

پیام های آموزشی کنترل عفونت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیام شماره 15-سندرم مسمومیت غذایی
 
 
 
پیام شماره18-سندرم شوک عفونی
پیام شماره 20 - سندرم تب طول کشیده 
 
 
 
پیام شماره 24-اصول هندراب
 
 
 
پیام شماره 26-اندیکاتورها
 
پیام شماره 27-اصول کاربردی ساکشن
پیام شماره 28 آسینتوباکتر
 
پیام شماره 30-چست تیوپ
 
پیام شماره 31-تست سوآپینگ
پیام شماره 32-فراخوان ستهای استریل
 
   
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/25
تعداد بازدید:
737
Powered by DorsaPortal