دریافت لوح ممتاز دوستدار کودک توسط بیمارستان علامه بهلول گنابادی

انتشار محتوا: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
ارزیابی خارجی بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی در تاریخ 18 خرداد 1401 انجام شد و این مرکز به گزارش دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی موفق به کسب لوح ممتاز در زمینه بیمارستان دوستدار کودک گردید