همایش مجازی یافته های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرتبط با کووید-19

انتشار محتوا: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر


همایش مجازی یافته های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرتبط با کووید-19
https://webinar.gmu.ac.ir/covid-19congress