برگزاری هفتمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر و معرفی مراکز تحقیقاتی دارای مجوز میزبانی برنامه

انتشار محتوا: ۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
با توجه به آغاز برگزاری هفتمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر، در جهت اطلاع رسانی به دانشگاه و معرفی مراکز تحقیقاتی دارای مجوز میزبانی برنامه در سال 1399 و سامانه rcd.research.ac.ir موارد ذیل به اطلاع می رسد.