خرید 70عنوان در 410 نسخه کتاب ویرایش جدید

انتشار محتوا: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۱:۰۵ قبل از ظهر
در جهت به روزرسانی و تامین جدیدترین منابع حوزه علوم پزشکی و استفاده کاربران محترم کتابخانه اعم از دانشجویان ، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان بیمارستان منابع به روز خریداری شد.

در جهت به روزرسانی و تامین جدیدترین منابع حوزه علوم پزشکی تعداد 70عنوان کتاب در  410 نسخه در موضوعات اصلی پزشکی ، پرستاری ، مامایی ....به ارزش 70میلیون تومان جهت استفاده کاربران محترم کتابخانه اعم از دانشجویان ، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان بیمارستان خریداری شد.