بازدید تیم اعزامی وزارتخانه جهت اعتبار بخشی بیمارستان از کتابخانه

انتشار محتوا: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۳:۳۱ بعد از ظهر

با توجه به اهمیت کتابخانه بیمارستان به عنوان یکی از شاخص های مهم اعتبار بخشی بیمارستان، وضعیت موجود کتابخانه شامل تعداد و به روز بودن منابع، فضای فیزیکی ، سالن های مطالعه دانشجویان توسط تیم ارزیاب اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ دوازدهم شهریور ماه مورد بازدید قرار گرفت، در این بازدید وضعیت کتابخانه از نظر به روز بودن منابع در سطح خوب ارزیابی گردید. در این بازدید خانم دکتر بختیاری و جناب آقای اعلمی به همراه تیم ارزیاب شامل خانم دکتر حمدی، دکتر عرب زاده و دکتر اعلا حضور داشتند.