کمیته ها

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۰:۵۰ قبل از ظهر
Untitled 1
اهداف کمیته های بیمارستانی:


تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه
  طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور
 شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها 
تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات
پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای  وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی
 پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان