واحد امور مالی و درآمد

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۸:۲۰ قبل از ظهر

معرفی :

 
  • نام و نام خانوادگی: آقای محمدرضا قدیمی
  • سمـت: مسئول امور مالی
  • تحصیــلات:
  • پســت سازمــانـی: کارشناس
  • پست الکتــرونیــک:

اطلاعات تماس:

آدرس: راسان رضوی - گناباد، خیابان سعدی ،بولوار پرستار ،بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: 05157236828 داخلی

 

***مختصری از شرح وظایف هر کدام از واحدهای تابعه مالی :
 
مدیر امور مالی که مسئولیت تمامی اسناد و مدارک مالی بیمارستان به عهده دارد .
 
1-شرح وظایف واحد رسیدگی و تنظیم اسناد
 
مسئول رسیدگی به اسناد: آقای کاظم طحان ، کارشناس حسابداری
 
*-رسیدگی به کلیه اسناد اعم از حقوقی و تدارکاتی و عمرانی و ... و مطابق دادن با قوانین و مقررات مالی علی الخصوص آئین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه
 
*-پیگیری و اخذ بخش نامه های مختلف مالی و به روز نمودن اطلاعات مالی جهت بررسی بهینه اسناد
 
*- استعلام قیمتهای مختلف کالا و خدمات دریافتی از بازار و ارگان های ذیربط و تطابق دادن با فاکتورها و اسناد تنظیم شده
 
*- بررسی دقیق اسناد مالی و جلوگیری از هرگونه تغییرات غیر معمول و غیر منطقی در ارتباط با اسناد تنظیم شده مربوطه
 
*-اخذ لیست کسورات حقوق و غیر حقوق اعم از بیمه و مالیات از دریافت و پرداخت و بودجه اعتبارات و واریز به حسابهای مربوطه
 
*- تحویل کسورات واریزی به واحد دریافت و پرداخت جهت تنظیم اسناد مربوطه
 
2-واحد دریافت و پرداخت و شرح وظایف آن:
 
مسئول دریافت و پرداخت : خانم اعظم بلالی،سمیرا زحمتکش ، کارشناس حسابداری
 
مسئول کارانه : آقای احمدیعقوبی
 
*- دریافت گواهی کار و احکام پرسنلی از اداره کارگزینی و گسترش جهت تنظیم لیست حقوق پرسنل بیمارستان در موعد مقرر
 
*- ارائه لیست کسورات به مسئول امورمالی جهت تامین اعتبار و صدور چک حداکثر دو روز بعد از پرداخت حقوق
 
*- تنظیم لیست حقوق پرسنل به همراه کسورات واریزی
 
*- تنظیم سایر اسناد حقوق ومزایا اعم از عیدی- مسکن – کارانه و...
 
3-واحد بودجه و اعتبارات و شرح وظایف آن:
 
کارشناس بودجه و اعتبارات : آقای مهدی دری ، کارشناس حسابداری
 
*-جمع آوری اطلاعات و آمار اسناد مالی اعم از حقوقی و تدارکاتی و عمرانی و ردیف های اعتبار و...(در غالب بانک اطلاعاتی)
 
*-تفکیک اسناد مالی و تهیه نماینده اسناد مربوطه برابر تخصیص های صادره و اعتبارات دریافتی از استان
 
*-گرد آوری و جمع بندی تخصیص های صادره اعم از جاری و اختصاصی و ردیفهای اعتباری و عمرانی و... و پیگیری این که اعتبار مربوطه دریافت گردیده یا خیر
 
*-ارائه گزارش به مسئول امور مالی در ارتباط با هزینه های حقوق اعم از جاری و اختصاصی ،تعداد پرسنل اعم از رسمی و پیمانی و هزینه شرکت خدماتی و تعداد پرسنل به تفکیک برنامه و سایر اطلاعات جانبی
 
*-دریافت اطلاعات مربوط به میزان درآمد درمان به تفکیک واحد های مربوطه از مسئول درآمد بیمارستان و ارائه گزارش به مسئول امور مالی
 
*-گزارش تغییرات احتمالی و غیر معقول در هزینه های معمول اعم از بنزین،پذیرائی و نقلیه و...
 
*-مقایسه هزینه های انجام گرفته نسبت به اعتبارات و تخصیص های دریافتی و ارائه گزارش عملکرد مقایسه
 
4- واحد امین اموال و شرح وظایف آن:
 
امین اموال : آقای رضا افشاری
 
*-نظارت دقیق بر حسن اجرا فعالیت های انبار مصرفی و غیر مصرفی و انبار داروئی
 
*-کنترل دقیق موجودی انبار طبق دفاتر و موجودی در سیستم با موجودی کالاهای مربوطه در انبار
 
*-کنترل دقیق انبارها جهت اطمینان از ثبت دقیق قبض های انبار و حواله های صادره
 
*-نظارت بر بایگانی دقیق قبض های انبار و حواله انبار
 
*-حفظ و حراست از کلیه اموال بیمارستان اعم از منقول وغیر منقول ومصرفی و غیر مصرفی
 
*-نظارت دقیق و کامل بر جابجای و تغییر و تحول اموال بین واحدها طبق قوانین و مقررات مربوطه
 
*-تکمیل فرم شماره 13 جهت تهیه لیست اموال بیمارستان و ارسال آن به استان
 
*- جهت کلیه اموالی که در واحدهای مختلف وجود دارد می بایست فهرست و لیست اموال تهیه و به امضاء مسئول مربوطه برساند و در مکان مناسب در واحد مربوطه نصب گردد.
 
*- درصورت وارد نمودن خسارت به اموال اداره شخص خاطی و مقصر می بایست پاسخگو باشد در غیر اینصورت مسئولیت عدم جبران خسارت متوجه امین اموال می باشد.
 
5-واحد درآمد و شرح وظایف آن:
 
مسئول درآمد :آقای مهدی رهبری، کارشناس حسابداری
 
*- دریافت تعرفه های مورد نیاز درمانی و توزیع بین واحد های ذیربط
 
*-نظارت دقیق در حسن اجرای باطل نمودن تعرفه ها و دسته بندی تعرفه های باطله به صورت روزانه و ماهیانه و نگهداری در مکان مناسب
 
*-نظارت دقیق بر نحوه واریز وجوه نقد و همچنین واریز به موقع وجوه نقد
 
*-ثبت دفاتر واحد درآمد اعم از دفتر نگهداری حساب تعرفه از استان ،تحویل تعرفه به واحد ها
 
*-ثبت دفتر بانک حساب به صورت روزانه و مغایرت گیری آن در هر ماه و نگهداری صورت مغایرات مربوطه
 
*-بایگانی فیشهای واریزی مربوطه به صورت جداگانه
 
*-ارسال به موقع وجوه نقد به دانشگاه و اسناد بیمه سازمانهای بیمه گر به سازمانهای مربوطه
 
*-دریافت کسورات اسناد بیمه به صورت ماهیانه از واحد درآمد دانشگاه و ارائه گزارش طلب از بیمه ها به مسئول امور مالی به صورت کتبی با مستندات مربوطه
 
*- پی گیری دستورالعمل ها و بخش نامه های مختلف از استان و سایر واحد ها جهت برنامه ریزی بهینه جهت واحد درامد و واحد های ذیربط
 
6-واحد انبار دارویی و شرح وظایف آن:
 
*-برآورد نیاز دارویی به صورت کارشناسی با هماهنگی کارشناس امور داروئی و... جهت درخواست خرید
 
*-ارائه درخواست به شرکتهای داروئی معتبر. الویت با شرکتهای داروئی دولتی می باشد.
 
*- ثبت و بایگانی قبوض انبار و حواله به صورت دقیق و تنظیم در سیستم
 
*-تطابق موجودی دارو و لوازم با موجودی در سیستم و گرفتن مغایرت بصورت ماهیانه یا حداکثر سه ماه یکبار
 
*-برآورد نیاز واحدها به صورت کارشناسی و تحویل دارو و لوازم مورد نیاز دقیقاً برابر نیاز با هماهنگی امور داروئی
 
*-جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی اعم از درخواست های غیر معقول و گزارش به امور مالی و مدیر
 
7-واحد کارپردازی و شرح وظایف آن:
 
کارپرداز : آقای مجتبی راستین
 
*-پرداخت هرگونه تنخواه به کارپردازی منوط به درخواست کتبی وتایید رئیس بیمارستان .
 
*-سقف تنخواه کارپرداز برابر ماده 33 و 57 آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه می باشد و شارژ تنخواه منوط به تسویه تنخواه دریافتی قبلی.
 
*-اولویت پرداخت به بیمه خودروهای بیمارستان و آب، برق،گاز و تلفن می باشد و مسئولیت عدم پرداخت آنها در موعد مقرر متوجه کارپرداز می باشد.
 
*-کلیه درخواستهای اولیه می بایست به تایید ریاست بیمارستان و امور مالی برسد در غیر اینصورت برابر ماده 40 و 44 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه هرگونه هزینه یا خرید فاقد وجاهت قانونی می باشد.
 
*-برگ درخواست اولیه که توسط رئیس بیمارستان و امور مالی تائید شده الزاماٌ می بایست در هنگام امضاء سند هزینه ضمیمه سند باشد.
 
*-کارپرداز می بایست حداکثر48 ساعت بعد از صدور مجوز خرید، سند هزینه مربوطه را تحویل واحد رسیدگی نماید.
 
*-کارپرداز الزماٌ به محض خرید فاکتور مربوطه را اخذ و به همراه جنس خریداری شده تحویل انبار نماید و رسید مربوطه را از انبار اخذ نماید.
 
*-کارپرداز از دریافت و پذیرش هرگونه فاکتور از پرسنل و... بدون هماهنگی مدیریت بیمارستان و امور مالی اجتناب نماید.
 
*-هزینه پذیرایی فقط جهت مهمانان و بازرسان استانی و خارج از مجموعه بیمارستان انجام گیرد.
 
*-کارپرداز از خرید کالا و خدمات بصورت نسیه اجتناب ورزد همچنین فقط با درخواست کتبی واحدها و دستور ریاست بیمارستان و امورمالی خرید نماید و از خرید شفاهی یا تلفنی اجتناب ورزد.
 
*-کارپرداز جنس خریداری شده را فقط تحویل انباردار دهد و از تحویل مستقیم اجناس به واحدهای درخواست دهنده پرهیز نماید.
 
*-کارپرداز در هنگام خرید می بایست نهایت دقت را انجام دهد که جنس با کیفیت بالا و کمترین قیمت خریداری گردد.
 
*-کارپردازی می بایست با هماهنگی ریاست بیمارستان و امور مالی و انباردار، خرید را عمدتاٌ بصورت یک جا انجام دهد و از خریدهای جزئی اجتناب ورزد.
 
*-کارپرداز می بایست از تحویل سند هزینه خام و سایر اسناد مالی به دیگران اکیداٌ خوداری نماید.
 
8-واحد انبار و شرح وظایف انباردار:
 
مسئول انبار : علی اکبر فرهادی
 
*-انبار می بایست هر هفته لیست کاملی از اجناس موجود در انبار را جهت اطلاع تحویل ریاست بیمارستان و امور مالی دهد.
 
*-انباردار می بایست کنترل دقیق نماید که اجناس خریداری شده دقیقاٌ با فاکتور مطابقت داشته باشد.
 
*-قبض انبار الزاماٌ می بایست توسط انباردار صادر گردد.
 
*-انباردار فقط مجاز می باشد که اسنادخام مالی را تحویل کارپرداز و امور مالی دهد و از تحویل اسناد خام مالی موجود در انبار جداٌ خوداری نماید.
 
*-خریدهای که بنا به درخواست انباردار انجام می گیرد دقیقاٌ مطابق نیاز سیستم و با هماهنگی ریاست بیمارستان و امورمالی انجام گیرد در غیر اینصورت مسئولیت آن متوجه انباردار می باشد.
 
*-درخواست مصرفی کلیه واحدها بصورت سهمیه بندی و هر سه ماه یکبار باشد(توسط مسئولین واحدها) .
 
*-سهمیه بندی جهت واحدها می بایست با هماهنگی و مدیریت و مترون و امور مالی انجام گیرد و به صورت مدون و زمان بندی شده انجام گیرد(زمان مشخص)
 
*-تحویل اجناس حتماٌ با درخواست کتبی واحدها و دستور ریاست بیمارستان و امورمالی انجام گیرد.
 
*-اقلام حواله انبار تحت هیچ شرایطی نبایستی از اقلام درخواستی اولیه بیشتر باشد.
 
*-انباردار از نوشتن حواله انبار جهت درخواست های اولیه ای که دارای قلم خوردگی یا لاک کرفتگی می باشند می بایست اکیداٌ خوداری نمایند. و همچنین از نوشتن حواله انبار جهت درخواست هایی که اقلام قید شده به صورت دو رنگ می باشد اجتناب ورزد و مراتب را به سرپرستی اعلام نماید.
 
*- کلیه قبض های انبار صادره و حواله های صادر ثبت دفاترگردد. همچنین جهت کلیه حواله های استانی قبض انبار صادر گردد و ثبت دفاتر شوند. (حواله استانی مانند فاکتور فرض شود)
 
*- چنانچه واحدها سهمیه اقلام مصرفی خود را در مدت زمان مشخص شده(سه ماهه یا شش ماهه) دریافت نمایند دیگر در مدت زمان یاد شده مجاز نمی باشند جهت اقلامی که دریافت نموده اند مجدداً درخواست دهند مگر با دستور و تأئید مستقیم ریاست بیمارستان.