واحد بهداشت حرفه ای

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۹:۳۸ قبل از ظهر

 

معرفی:

 
  • نام و نام خانوادگی: نعیمه شعیبی
  • سمت: مسئول بهداشت حرفه ای
  • مرتبه: کارشناس بهداشت حرفه ای
  • پست الکترونیکی: @gmu.ac.ir

 

اطلاعات تماس:

آدرس: راسان رضوی - گناباد، خیابان سعدی ،بولوار پرستار ،بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: 57236833 داخلی 1442

شرح وظایف:

تعریف بهداشت حرفه ای:  بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.
بهداشت حرفه ای از جمله باارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشورهاست که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات – انگیزش کار – رضایت شغلی وکیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد .
بهداشت حرفه ای به تعریف سازمان بین المللی کار ILO سازمان جهانی بهداشت :
• ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیه مشاغل.
• مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است.
• مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان آور، سلامت آنان را در محیط کار تهدید می کند.

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها:


1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاربا همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پیگیری صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه وارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه


2. تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو بااستراتزی وخط مشی بیمارستان.


3. مشارکت در فرهنگ سازی در زمینه خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای به کلیه کارکنان بیمارستان.


4. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بهداشت حرفه ای بیمارستان با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی.


5. ارزیابی ریسک عوامل زیان آور شغلی و تحلیل نتایج ارزیابی و ارائه راهکارهای کنترلی بر اساس الویت بندی ریسک (شناسایی، اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار)و تهیه گزارش.


6. بازدید بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های بهداشت حرفه ای مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه.


7. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
- مخاطرات فیزیکی
- مخاطرات شیمیایی
- مخاطرات بیولوژیکی
- مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی


8. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری.


9. اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی( شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود وتهیه برگه های ایمنی مواد شیمیایی برای کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش کلیه موارد به شاغلین در معرض ( با همکاری سایر بخش های مرتبط و یا علاقمند در بیمارستان) در مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتی) مطابق پروتکل های مرکز سلامت محیط و کار به منظور کنترل آلودگی محیط کارو پرسنل.


10. تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی.


11. همکاری با پزشک طب کار جهت برنامه ریزی فرآیند انجام معاینات پرسنل بدو استخدام و دوره ای برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل.


12. نظارت برانجام معاینات پزشکی(قبل از استخدام ودوره ای) و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های مربوطه، ابلاغ شده از مرکز سلامت محیط و کار.


13. برنامه ریزی برای اجراو نظارت برانجام معاینات شغلی(قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین و اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل های جاری.


14. اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه.


15. تهیه دستورالعمل های ایمنی تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...


16. همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی ، آنالیز و گزارش دهی حوادث و بیماری های ناشی از کار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه.


17. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای.


18. آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان .


19. آموزش نحوه صحیح استفاده از برگه های ایمنی مواد شیمیایی ( MSDS) در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی.


20. آموزش نحوه صحیح و ارگونومیک حمل بار.


21. آموزش موازین بهداشت حرفه ای به کارکنان در طی دوران حاملگی.


22. همکاری درآموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری.


23. آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش).


24. آموزش رعایت الزامات بهداشت حرفه ای
- ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن و مواجهه با آلاینده های محیط کار.
- آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر.


25. اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان در عرصه بهداشت حرفه ای.


26. تهیه و تدوین کتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای بیمارستان.


27. برنامه ریزی برای طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس سیاست ها و اهداف مدیریت ارشد بیمارستان.


28. همکاری در تنظیم و نظارت برچگونگی اجرای قرارداد با پیمانکاران در زمینه بهداشت حرفه ای و رعایت مقررات واحد بهداشت حرفه ای مطابق با آئین نامه های مربوطه و از جمله آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری.


29. جمع آوری، آنالیزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مربوطه مورد نیازمعاونت/ شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراجع ذی صلاح.


30. به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی.


31. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی حسب درخواست ریاست/مدیریت بیمارستان.


32. مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در خصوص مشکلات بهداشت حرفه ای در بیمارستان.

 

33. ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کارمطابق با چک لیست های بهداشت حرفه ای به معاونت بهداشتی.