واحدایمنی بیمار

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۹:۵۱ قبل از ظهر
   2
 
       
 
 
 
                    
   
 
      
اهمیت ایمنی بیمار در نسل نوین استانداردهای اعتباربخشی:
 Patient Safetyروح اصلی اعتباربخشی نسل نوین، ارتقای ایمنی بیمار است. استانداردهایی که مستقیما مرتبط با ایمنی بیماران هستند از انواع بومی و یا استانداردهای توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی در محورهای هشت گانه و در توالی اقدامات کیفی مربوط تعبیه شده اند. در واقع محور مدیریت ایمنی بیماران مجموعه ای از استانداردهای کیفی در تمامی محورهای اعتباربخشی است. پیام اصلی این شیوه از نگارش، ضرورت توجه به برنامه ها، ملاک ها و نظارت های مرتبط با ایمنی بیمار در تمامی ابعاد اعتباربخشی و پرهیز از بخش محوری نمودن ایمنی بیماران با توجه به ابعاد متنوع آن است.                                                                                                                     

معرفی واحد
 Introductionواحد ایمنی بیمار با توجه به سیاست و رسالت اصلی بیمارستان و نیز با عنایت به اهمیت آن در استانداردهای اعتباربخشی در این بیمارستان شکل گرفت. مسئول فنی بیمارستان با ابلاغی از سوی ریاست بیمارستان به عنوان مسئول ایمنی بیمارستان و یکی از پرسنل با تجربه به عنوان کارشناس مسئول ایمنی بیمارستان معرفی شدند. این واحد با تدوین برنامه های مرتبط با ارتقاء ایمنی بیماران، بیمارستان را در رسیدن به اهداف کلان و رسالت اصلی آن(ایمنی بیمار) یاری می رساند. 

اهداف و برنامه ها:

goald

 • بازدیدهای مدیریتی به منظور بهبود فرهنگ ایمنی بیمار و شناسایی خطرات، بطور هفتگی
 • ایجاد فرهنگ بیمارمحوری در سطح بیمارستان
 • شناسایی عوامل تهدید کننده زیرساختی در بروز خطا های پزشکی
 • ارزیابی و شناسایی عوامل تهدید کننده فرآیندی در بروز خطا های پزشکی
 • جمع آوری سوابق خطاهای پزشکی تایید شده در کمیته های مختلف بیمارستانی
 • جمع آوری گزارش های عمومی و خود اظهاری خطاهای پزشکی طبق روش اجرایی گزارشدهی همگانی خطاهای پزشکی
 • جمع آوری گزارشهای ثبت شده در فرم الکترونیکی خطاهای پزشکی
 • به اشتراک گذاری  علل خطاهای پزشکی رخ داده در جلسات و سمینارها
 • تعیین شاخص های ایمنی بیمار در بخش های تشخیصی و درمانی
 • تشکیل تیم ایمنی بیمار
 • انجام ارزیابی میدانی با موضوع ایمنی بیماران هر ماه یک بار
  
 
 
 
 
 جلسه هم اندیشی با هدف بررسی وقایع ناخواسته و راهکارهای کاهش انها در تاریخ 1400/12/19 با حضور یاست بیمارستان، رییس اداره پرستاری، مدیران بیمارستان، سوپروایزران، سرپرستاران و مسئول شیفتهای بخشها و اعضای هیئت علمی مستقر در بالین درمحل سالن شهید سردار سلیمانی برگزار گردید.