سوپروایزر آموزش سلامت

ایجاد شده در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۲:۴۷ قبل از ظهر

 

 
  • نام ونام خانوادگی
  • اعظم رضی زاده 
  • سمت
  • سوپروایزرآموزش سلامت 
  • مرتبه
  • کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی
  • پست سازمانی
  • سوپروایزر آموزش سلامت 
  
  شرح وظایف سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان :

 

 

 

 

سوپروایزر آموزش سلامت، پرستاری است که در مراکز بهداشتی درمانی، مسئولیت فعالیتهای آموزش سلامت به مددجویان راتحت نظرمدیرپرستاری به عهده دارد. حیطه فعالیتهای وی شامل آموزشهای درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت بالینی است که برای کمک به مددجو و خانواده وی به منظور تصمیم­ گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می­گیرد.

شرح وظایف سوپروایزر آموزش سلامت:

Ø      تعیین اعضاء کمیته آموزش سلامت در بیمارستان

Ø      آشنا کردن اعضاءکمیته آموزش سلامت و کارکنان بیمارستان با طرح آموزش سلامت به مددجو

Ø      تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

Ø      هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه­ های آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

Ø      تدوین برنامه ­های آموزشی مستمر جهت کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش سلامت به مددجویان

Ø      بررسی نیازهای آموزشی مددجویان

Ø      تهیه رسانه ­های آموزشی و مستندات معتبر جهت آموزش سلامت به مددجویان

Ø      تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

Ø      پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سلامت در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

Ø      ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت به مددجویان

Ø      بررسی فعالیت آموزشی کارکنان، شناسایی و تقویت آنان

Ø      گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی آموزش سلامت

Ø      ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

Ø      همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش سلامت به مددجو

Ø      ارتقاء کیفیت برنامه­های آموزش سلامت به مددجو

Ø      پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسائل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری

Ø      شرکت فعال در سمینارها، کنگره ­ها جهت ارائه روش­های اثربخش و مؤثرتر در ارائه خدمات آموزش سلامت

Ø      ارائه تازه ­ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، پمفلت، جزوه و ....)

Ø      همکاری و مشارکت در انجام طرح­های پژوهشی

Ø      بررسی رضایتمندی مددجویان ازآموزشها

 

 
contact 
برای ارتباط با دفتر سوپروایزر آموزش سلامت در بیمارستان از طریق آدرس و تلفن زیر مکاتبه نمائید: 
خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی، بلوار وحدت، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی، طبقه منفی یک
شماره تلفن:
57236833--051، داخلی: 1091
پست الکترونیکی :azamrazizadeh@gmail.com 
 
 
  • سید مسلم مهدوی شهری