سوپروایزر بالینی

ایجاد شده در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۱:۴۹ قبل از ظهر
ax34هادی نوری
سمت: سوپروایزر بالینی 
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1125
keramtiمحمدشجاعی 
سمت: سوپروایزر بالینی
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1125
gmu-bagherzadeرضاقیصری 
سمت: سوپروایزر بالینی
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1125
پست الکترونیک:
nopicسید حسین سعیدی
سمت: سوپروایزر بالینی
شماره تماس: 05157236833 - داخلی  1125
پست الکترونیک:hadisaeidi48@yahoo.com  
ax34مهدی پهلوان
سمت: سوپروایزر بالینی
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1125
keramtiابوالفضل شمس
سمت: سوپروایزر بالینی
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1125
gmu-bagherzadeاصغرکرامتی
سمت: سوپروایزربالینی
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1125
پست الکترونیک:
nopicعطیه مهین جعفرآبادی
سمت: سوپروایزر بالینی
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1125
پست الکترونیک:
nopicمهدی علیزاده 
سمت: سوپروایزر بالینی
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1125
پست الکترونیک: