تحلیل ذینفعان

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۷:۵۲ قبل از ظهر

ذینفعان بیمارستان

ذینفعان،افرادیاسازمانهایی هستندکه به نوعی از فعالیت های سازمان متأثر می‌شوند و می‌توانند تقویت کننده و یا مانع موفقیت سازمان شوند.

نقشه ذینفعان کمک می‌کند تا ارزیابی از انتظارات و قدرت ذینفعان سازمان داشته باشیم.

ماتریس قدرت/ علاقه کمک می‌کند تا شناختی از واکنش ذینفعان سازمان نسبت به استراتژی های سازمان داشته باشیم در صورت نیاز اقدامات لازم را بکار گیریم. با استفاده از این ماتریس، ذینفعان سازمان بر اساس میزان قدرتی که دارند و علاقه ای که آنها در حمایت یا عدم حمایت از سازمان نشان دهند تقسیم نمود.