راهنمای آموزش به بیمار و ارتقای سلامت کارکنان

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۷:۱۴ قبل از ظهر
 
 
 نیازهای آموزشی ، تشخیصهای پرستاری ، دستورالعمل و راهنمای اموزش بیماران شایع بخشها   
 داخلی و قلب  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی ACS   دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی MI
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی دیابت  دستورالعمل و راهنمای و خودمراقبتی COPD
  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی پنومونی   دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی عفونت ادراری
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی فشارخون  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی سکته مغزی
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در DKA  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در فیبریلاسیون دهلیزی
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در خونریزیهای گوارشی  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در تشنج  
دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در نارسایی قلبی  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در کووید 
 جراحی عمومی  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در آپاندیسیت  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی درکله سیستیت
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در دیسک کمر  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی درکرانیوتومی
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در ترومای سر  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در سینوس پیلونیدال
 دستورالعمل وراهنمای خودمراقبتی در دیسک گردن  
  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در فتق اینگواینال دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در واریکوسل و هیدروسل 
  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در ختنه و ماتومی   دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در بز رگی خوش خیم پروستات  و TURP
  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در TUIو خروج DJ دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در هیپواسپایدیس 
  دستورالعمل وراهنمای خودمراقبتی در شکستگی لگن   
     
     
 زنان و مامایی  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در سزارین   دستورالعمل وراهنمای خودمراقبتی در ویارحاملگی
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در سقط و تهدید به سقط   دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در کورتاژ
   
 اطفال و نوزادان  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در گاستروآنتریت  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در عفونت ادراری
دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در پنومونی دستورالعمل وراهنمای خودمراقبتی در تب وتشنج
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در ایکتر نوزادی  
 ENT  و چشم   دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در بخش ENT و چشم