راهنمای آموزش به بیمار و ارتقای سلامت کارکنان

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۷:۱۴ قبل از ظهر
  
 
 نیازهای آموزشی ، تشخیصهای پرستاری ، دستورالعمل و راهنمای اموزش بیماران شایع بخشها   
 داخلی و قلب  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی ACS   دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی MI
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی دیابت  دستورالعمل و راهنمای و خودمراقبتی COPD
  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی پنومونی   دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی عفونت ادراری
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی فشارخون  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی سکته مغزی
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در DKA  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در فیبریلاسیون دهلیزی
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در خونریزیهای گوارشی  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در تشنج  
دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در نارسایی قلبی  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در کووید 
 جراحی عمومی  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در آپاندیسیت  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی درکله سیستیت
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در دیسک کمر  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی درکرانیوتومی
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در ترومای سر  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در سینوس پیلونیدال
 دستورالعمل وراهنمای خودمراقبتی در دیسک گردن  
جراحی ارتوپدی واورولوژی
 
دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در فتق اینگواینال دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در واریکوسل و هیدروسل 
دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در ختنه و ماتومی   دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در بز رگی خوش خیم پروستات  و TURP
دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در TUIو خروج DJ دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در هیپواسپایدیس 
دستورالعمل وراهنمای خودمراقبتی در شکستگی لگن  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در آرتروسکوپی 
دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در شکستگی هموروس دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در شکستگی ساق پا
دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در پارگی تاندون دست دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در پارگی رباط صلیبی 
    دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در تعویض مفصل زانو 
 زنان و مامایی  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در سزارین   دستورالعمل وراهنمای خودمراقبتی در ویارحاملگی
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در سقط و تهدید به سقط   دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در کورتاژ
   
 اطفال و نوزادان  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در گاستروآنتریت  دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در عفونت ادراری
دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در پنومونی دستورالعمل وراهنمای خودمراقبتی در تب وتشنج
 دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در ایکتر نوزادی  
 ENT  و چشم   دستورالعمل و راهنمای خودمراقبتی در بخش ENT و چشم    
  بیماریهای روان دستورالعمل وراهنمای مراقبت از بیمار روان   
NICU راهنمای آموزش مادران در مورد شیر مادر  مشکلات شایع شیردهی و راهنمای دوشیدن شیر مادر
  راهنمای مراقبت از نوزاد نارس در منزل  مراقبت KMC