معرفی واحد آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن علامه بهلول گنابادی

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۶:۱۰ قبل از ظهر

   
 رسالت:

واحد آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن علامه بهلول گنابادی ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اراﯾﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎر آﻣﺪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر، ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و حفظ وارتقای سلامت گروههای مختلف جامعه می پردازد .

 چشم انداز:

ما مصممیم بتوانیم با دستیابی به ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش سلامت به جامعه ای  با بالاترین سطح سلامت روحی ، روانی ، جسمی و اجتماعی   و معنوی دست پیدا کنیم و درراستای اهداف بیمارستان دوستدار ارتقای سلامت گام برداریم.

 

 باورها وارزشها:

  •  برخورداری از بالاترین سطح سلامت حق همه ی انسانها است .
  •  هر کاری در بخش سلامت، سرمایه گذاری است نه هزینه.
  • ارایه خدمات مراقبت سلامت با تکیه بر دانش محوری ، همدلی و مشارکت جویی.

آموزش سلامت

آموزش سلامت فرایندی است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد  وباعث تغییر در آگاهی، نگرش ، مهارت مددجو ، افزایش صلاحیت توانایی مددجو در مراقبت از خود، افزایش سطح سلامت و رفاه جامعه می شود که در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی می باشد.

 به عبارت دیگرآموزش سلامت یکی از ابعاد مهم مراقبت های پرستاری و از نقش های کلیدی پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به شمار می رود . پرستار در نقش آموزش دهنده به بیمار و خانواده وی کمک می کند تا توانایی آنان در مراقبت از خود افزایش یابد و در نتیجه سلامتی ارتقاء یافته و از بیماری ها پیشگیری شود.

 مهمترین هدف آموزش سلامت افزایش توان خودمراقبتی افراد جامعه می باشد.

 مزایای آموزش مراقبت ازخود به بیماران:

Ø     افزایش رضایتمندی بیمار

Ø     کاهش اضطراب بیمارو همراه

Ø     کاهش دوره بستری

Ø     افزایش  نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

Ø     کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

Ø     بهبود کیفیت زندگی بیمار

Ø     کاهش بروز عوارض بیماری

Ø     افزایش توانمندی و مشارکت مددجو در برنامه های درمانی و مراقبتی

Ø     افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره

Ø     تکمیل برنامه های درمانی

Ø     کاهش پذیرش مجدد بیماران 

 
 
contact 
برای ارتباط با دفتر سوپروایزر آموزش سلامت در بیمارستان از طریق آدرس و تلفن زیر مکاتبه نمائید: 
خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی، بلوار وحدت، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی، طبقه منفی یک
شماره تلفن:
57236833--051، داخلی: 1091
پست الکترونیکی :
azamrazizadeh@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
  • سید مسلم مهدوی شهری