سیاست ها

ایجاد شده در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۳۲:۴۷ بعد از ظهر

وجود سیاست سازمانی در هر جایی که گروهی از افراد باهم بر سر منابع محدود در رقابت هستند، اجتناب ناپذیر است.

در واقع سازمان ها و نهاد ها به دلیل شیوع مراکز قدرت و گروه های ذی نفع با برنامه های رقابتی و متناقض، سیاست های مربوط به خود را دارند.

این واقعیت که سازمان ها ممکن است با محدودیت هایی همچون اختصاص منابع مالی کافی برای انجام پروژه ها و یا کمبود منابع انسانی روبرو شوند؛ نیاز به عنصر سیاست برای مدیریت منابع را نمایان می سازد.