فرآیندهای بیمارستان

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۳:۲۳ قبل از ظهر
فرآیندهای بیمارستان 
فرآیندهای مدیریتی 
 
 فرآیند برقراری نوبت کاری   شناسنامه شاخص نوبت کاری
 فرآیند پایان کار   شناسنامه شاخص فرایند پایان کار 
 فرآیند جذب نیرو   شناسنامه شاخص جذب نیرو
 فرآیند درخواست مرخصی استحقاقی  شناسنامه شاخص مرخصی استحقاقی
 فرآیند شروع به کار  شناسنامه شاخص شروع به کار
 فرآیند رسیدگی به شکایات   شناسنامه شاخص رسیدگی به شکایات
 فرآیند اخذ پیشنهادات  کارکنان  شناسنامه شاخص اخذ پیشنهادات کارکنان 
 فرآیند گزاش خطای پزشکی   شناسنامه شاخص خطای پزشکی 1 - 2 3
فرآیند ماموریت کوتاه مدت کارکنان   شناسنامه شاخص ماموریت کوتاه مدت 
 
 
فرآیندهای پشتیبانی 
 
 فرآیند امنیت فراگیران   شناسنامه شاخص امنیت فراگیران
فرآیند تحویل اموال گیرندگان خدمت  شناسنامه شاخص تحویل اموال گیرنده خدمت 
فرآیند تعمیر تجهیزات کامپیوتری و ایراداتHIS  شناسنامه شاخص تعمیرات کامپیوتری و HIS
فرآیند صدور مرخصی استعلاجی  شناسنامه شاخص صدور مرخصی استعلاجی
 فرآیند آموزش پرسنل جدید الورود  شناسنامه شاخص پرسنل جدیدالورود
 فرآیند تحویل کالا از انبار  شناسنامه شاخص تحویل کالا از انبار
 فرآیند تعمیرات تجهیزات پزشکی  شناسنامه شاخص تعمیرات تجهیزات پزشکی
 فرآیند گزارش حوادث شغلی   شناسنامه شاخص حوادث شغلی
 فرآیند معاینات شغلی   شناسنامه شاخص معاینات شغلی
 فرآیند مرخصی کوتاه مدت   شناسنامه شاخص مرخصی کوتاه مدت 
 
فرآیندهای درمانی  
 
 
 فرآیند انجام سی تی اسکن با تزریق   شناسنامه شاخص انجام سی تی اسکن با تزریق
 فرآیند انجام سی تی اسکن بدن تزریق  شناسنامه شاخص انجام سی تی بدون تزریق
فرآیند انجام MRI در شیفت شب   شناسنامه انجام MRI در شیفت شب 
فرآیند انجام MRI در شیفت صبح و عصر   شناسنامه انجام MRI در شیفت صبح و عصر 
 فرآیند انجام مشاوره روان   شناسنامه شاخص انجام مشاوره روان 
 فرآیند اموزش به بیمار   شناسنامه شاخص آموزش به بیمار
 فرایند نحوه حضور بر بالین بیمار بدحال توسط فراگیران  شناسنامه نحوه حضور بر بالین بیمار بدحال 
فرآیند پذیرش مادر کرونایی   شناسنامه شاخص پذیرش مادر کرونایی
 فرآیند تلفیق دارویی   شناسنامه شاخص تلفیق دارویی 
 فرآیند درخواست پلاکت   شناسنامه شاخص درخواست پلاکت 
 فرآیند درخواست خون اورژانس   شناسنامه شاخص درخواست خون اورژانس 
 فرآیند تحویل بیمار به اورژانس   شناسنامه شاخص تحویل بیمار به اورژانس 
 فرآیند ترخیص با میل شخصی   شناسنامه شاخص ترخیص با میل شخصی 
 فرآیند درخواست خون   شناسنامه شاخص درخواست خون 
 فرآیند گزارش عوارض ترانسفوزیون خون   شناسنامه شاخص گزارش عوارض ترانس خون 
 فرآیند ارجاع به واحد خودمراقبتی و مراقبت در منزل  شناسنامه شاخص مراقبت در منزل
 فرآیند ارزیابی تخصصی تغذیه ای بیماران  شناسنامه شاخص ارزیابی تخصصی تغذیه