نمودارسازمانی

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۲:۳۰ قبل از ظهر

چارت سازمانی یا نمودار سازمانی یک نمودار سلسله مراتبی از جایگاه‌های و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط میان آنها است.

این نمودار سلسله مراتب سازمان و جایگاه‌های شغلی موجود در سازمان را مشخص می‌کند. همچنین به صورت ساده ارتباط طولی و عرضی میان جایگاه‌های کاری و شغلی را مشخص می‌کند.