کارگروه بیماران بین الملل

ایجاد شده در ۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۸:۰۷ قبل از ظهر

این کارگروه بعنوان کمیته تشکیل و راه اندازی واحد گردشگری سلامت در بیمارستان فعالیت خود را آغاز نموده است و بصورت ماهانه تشکیل جلسه می دهد . همه امور مربوط به بیماران بین الملل در این کارگروه بررسی و مصوبات آن اجرایی می شود.
اعضای کارگروه به شرح ذیل می باشد :
ریاست بیمارستان
مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
مدیر داخلی بیمارستان
مترون بیمارستان
سرپرستار بخش بیماران بین الملل
کارشناس واحد بیماران بین الملل
مسئول واحد بیمه گری و ترخیص بیمارستان
مسئول واحد پذیرش بیمارستان
مسئول امور مالی بیمارستان
مدیر پشتیبانی بیمارستان
پزشک بیماران بین الملل بیمارستان

This working group has started its activity as a committee for the formation and launch of the health tourism unit in the hospital and meets monthly. All matters related to international patients are reviewed in this working group and its approvals are implemented.
The working group members are as follows:
Head of the hospital
Responsible for quality improvement and accreditation unit
Internal manager of the hospital
Metro hospital
Head of international patients department
International patients unit expert
Responsible for insurance and hospital discharge unit
In charge of the reception unit of the hospital
Responsible for hospital finances
Hospital support manager
Doctor of international patients of the hospital