معرفی واحد

ایجاد شده در ۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۷:۴۱ قبل از ظهر

واحد گردشگری سلامت بیمارستان به شما در دستیابی به خدمات درمانی کمک شایانی می نماید.
این واحد جهت سازماندهی بیماران طبق استانداردهای بین المللی به منظور صرفه جویی در وقت وهزینه های بیمارستانی بنا نهاده شده تا درمانی قابل قبول و شایسته را به بیماران ارایه نماید.
درباره واحد گردشگری سلامت بیمارستان علامه بهلول
براساس تعریف های سازمان جهانی جهانگردی (UN WTO)یکی از اهدافی که می تواند گردشگر را برانگیزدتا عزم سفر کند ،مسافرت برای کسب سلامتی است. به این ترتیب یک توریست با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد استفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را بدست بیاورد. چیزی که از آن بعنوان توریسم درمانی یا گردشگری سلامت نام می برند.
در همین راستا واحد پذیرش بیماران خارجی (IPD) بیمارستان ایجاد گردیده تا خدمات توریسم پزشکی را به صورتی که در خور بیماران خارجی باشد ارایه نماید.
این واحد به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و پیگیری مراقبت های بعد از عمل انجام وظیفه می نماید.

پزشک مسئول بیماران بین الملل : آقای دکتر مهدی پاسبان

کارشناس واحد بیماران بین الملل : خانم مرضیه مختاری

سرپرستار بخش بستری بیماران بین الملل : آقای جواد سبحانی

دبیر کارگروه بیماران بین الملل بیمارستان : خانم مرضیه مختاری

The health tourism unit of the hospital will help you in obtaining medical services.
This unit was established to organize patients according to international standards in order to save hospital time and costs and to provide acceptable and appropriate treatment to patients.
About the Health Tourism Unit of Allameh Bahloul Hospital
According to the definitions of the World Tourism Organization (UN WTO), one of the goals that can motivate tourists to travel is to travel for health. In this way, a tourist traveling from his permanent place of life can use the medical services of the destination to get his physical and mental health. What is called as medical tourism or health tourism.
In this regard, the Foreign Patient Reception Unit (IPD) of the hospital was established to provide medical tourism services in a manner suitable for foreign patients.This unit serves as the hospital's communication counter with foreign patients, from the first contact to receiving treatment and follow-up of post-operative care.

  • Doctor in charge of international patients: Dr. Mehdi Pasban

 

  • International patients unit expert: Mrs. Marzieh Mokhtari

 

  • Superintendent of international patients hospitalization department: Mr. Javad Sobhani

 

  • Secretary of the working group of international patients of the hospital: Mrs. Marzieh Mokhtari