پذیرش بیماران بین الملل

ایجاد شده در ۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۵:۴۶ قبل از ظهر

قوانین پذیرش بیماران بین الملل

1.  اگر بیمار به صورت مستقیم پذیرش و یا از طریق سایت بیمارستان مراجعه نماید, بایستی تمامی مقررات موجود و از جمله هزینه های بیمارستان , بستر خدمات ,امکانات رفاهی در قالب برگه های ممهور به مهر بیمارستان در اختیار ایشان قرارگیرد و در صورت قبول شرایط از جانب بیمار , پذیرش ایشان در قالب قرار داد فیمابین بیمارستان و بیمار صورت پذیرد.

2. در صورتی که بیمار توسط تسهیل گر معتبر به بیمارستان وارد شود,قبل از هماهنگی های لازم در این زمینه از طریق شرکت (پزشک مسئول فنی شرکت تسهیل گر)یا بیمارستان صورت پذیرد.این هماهنگی ها شامل ارائه اطلاعات بیمار و پرونده اولیه وی می باشد که باید در اختیار بیمارستان قرار گیرد.پذیرش بیمار در قالب قرار داد سه جانبه فیمابین  بیمارستان,شرکت, تسهیل گر وبیمار صورت پذ یرد.

3. بیمارستان بایستی در هنگام پذیرش بیمار از داشتن تایید یه معتبر مبنی بر  عدم ابتلا فرد به بیماریهای عفونی شامل انتقال مطابق با استانداردهای IHR اطمینان یافته و در صورت وجود موارد خاصی بیماری واگیر دار در صورتی که پزشک متخصص عفونی اجازه اقدامات درمانی را بدهد, تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهد.

4. پس از عقد قرار داد و پذیرش بیمار بین الملل در واحد IPD و اطلاع به پزشک معالج و پزشک IPD بیمار توسط کارشناس IPD به بخش بستری معرفی گردد.

Rules for accepting international patients

1. If the patient is admitted directly or through the hospital's website, all the existing regulations, including hospital fees, service bed, welfare facilities, should be provided to him in the form of sheets stamped with the hospital's seal, and if he accepts the conditions from On the part of the patient, their admission should be made in the form of an agreement between the hospital and the patient.

2. If the patient is admitted to the hospital by an accredited facilitator, before the necessary coordination in this field is done through the company (the technical responsible doctor of the facilitating company) or the hospital. These coordinations include providing the patient's information and his initial file It should be provided to the hospital. Patient admission is made in the form of a tripartite agreement between the hospital, the company, the facilitator and the patient.

3. When admitting a patient, the hospital must ensure that it has a valid confirmation that the person does not suffer from infectious diseases, including transmission, in accordance with IHR standards, and if there are special cases of infectious diseases, if the infectious disease doctor allows the treatment, arrangements Consider the necessary.

4. After signing the contract and accepting the international patient in the IPD unit and informing the attending physician and the IPD doctor, the patient should be introduced to the inpatient department by the IPD expert.