شاخصهای عملکردی

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۴:۱۹ قبل از ظهر

 

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، شـاخص هـا یـا نشانگرها متغیر هـایی هـستند کـه بـه طـور مـستقیم یـا غیـر مستقیم به اندازه گیری تغییرات کمک می کنند، به این صورت که یک حالت معین را مشخص می کنند و از این رو می تواننـد برای اندازه گیری تغییرات به کار روند

اطلاعات ارائه شده توسط شاخص های عملکـردی منعکس کننده کیفیـت سیـستم مراقبـت سـلامت بـوده و بـه عنوان یک علامت و راهنما برای تعیین مسیر اقـدامات آتـی و نـوع پـژوهشهـای مـورد نیـاز بـه وسـیله ارائـه دهنـدگان و سیاستگذاران سلامت عمل می نماید.

 

لیست شاخص های عملکردی :

 

v    تعداد زایمان طبیعی

v    تعداد سزارین های انجام شده

v    تعداد کل زایمان ها

v    نسبت سزارین به کل زایمانها

v    درصد کفایت دیالیز

v    نسبت بیماران دیالیزی به تخت

v    نسبت تعداد نفر سرویس ارائه شده به ازای تعداد نفر ساعت کارآزمایشگاه

v    نسبت تعداد نفر سرویس ارائه شده به ازای تعداد نفر ساعت کارطب تصویری

v    نسبت تعداد نفر سرویس ارائه شده به ازای تعداد نفر ساعت کاردرمانگاه تخصصی

v    متوسط ویزیت روزانه درمانگاه

v    فوت شدگان

v    گردش تخت اتاق عمل

v    نسبت ساعت کار اتاق عمل

v    علت کنسلی اعمال جراحی

v    درصد اتلاف خون

v    درصد ترخیص با میل شخصی 

 
فایل خودارزیابی بیمارستان علامه بهلول گنابادی برای دانلود کلیک نمایید