معرفی

ایجاد شده در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۲۶:۴۵ بعد از ظهر

 

بهبودکیفیت واعتباربخشی

 • نام و نام خانوادگی: مرضیه مختاری
 • سمت: کارشناس مسئول بهبودکیفیت وایمنی بیمار
 • مرتبه: کارشناس ارشد پرستاری
 • رزومه:
 • پست الکترونیکی: m.mokhtari@gmu.ac.ir

 

 

 • نام و نام خانوادگی: مهسا محمدیان بیدختی
 • سمت: کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 • مرتبه: کارشناس ارشد پرستاری
 

 

 • نام و نام خانوادگی: فاطمه لطفی حسین آباد
 • سمت: کارشناس بهبود کیفیت واعتباربخشی
 • مرتبه: کارشناس پرستاری

 •  

 •  

  شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

  - تشکیل تیم تدوین برنامه استراتژیک و تدوین و بازنگری آن به طور سالانه
  - پایش اجرای برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت
  - شناسایی فرآیندهای اصلی و تصویب در تیم مدیریت اجرایی
  - تعیین شاخص های فرآیندی، پیشرفت برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت، عملکردی بالینی و غیربالینی
  - جمع آوری و تحلیل شاخص ها و ارائه به تیم مدیریت اجرایی و در صورت لزوم انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت
  - هدایت بخشها و واحدهای بیمارستان در جهت شناسایی مشکلات و انجام اقدام اصلاحی و ذخیره سوابق اصلاحی در یک فایل الکترونیک
  - تشکیل تیم های تخصصی جهت تدوین و بازنگری خط مشی ها، روشهای اجرایی و دستورالعملها
  - پیگیری و پایش خودارزیابی استانداردهای اعتباربخشی توسط بخشها و واحدها هر 3 ماه و تحلیل نتایج و انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت
  - تشکیل تیم ارزیابی داخلی با محوریت تیم مدیریت اجرایی و تحلیل نتایج و انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت هر 6 ماه
  - ثبت نتایج ارزیابی داخلی در سامانه الکترونیکی آنلاین وزارت بهداشت

اطلاعات تماس:

آدرس: خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی، بلوار پرستار، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی
شماره تلفن:
05157236833